Modul Perseus - Patologie

Modul Perseus pro řízení pracovních procesů je samostatný funkční blok, který na vstupu převezme formalizovanou žádanku z modulu Patologie a na výstupu odevzdá souhrnnou textovou položku obsahující popis procesů, které laboratoř patologie při realizaci žádanky provedla.

Modul Perseus umožňuje jak bezdotykové ovládání programu, tak pomocí dotykové obrazovky, což vede k ulehčení práce v provozu.

Menu

Výchozím a hlavním ovládacím prvkem systému je úvodní obrazovka obsahující organizované skupiny tlačítek. Stisk jednotlivého tlačítka aktivuje přesun do konkrétního modulu nebo spustí dialogovou akci jako např. Přihlášení uživatele. Některé prvky mohou být neaktivní, což je dáno konfigurací práv každého uživatele.

 • Zprávy z nadřízeného systému
 • Přesun modulu do konkrétního laboratorního kroku a s následným zpracováním žádanek a vzorků
 • Náhled na laboratorní kroky, které zpracovává nadřízený systém. Statistické a tiskové výstupy
 • Náhled na průvodky žádanek, které jsou registrovány v systému, s detailním rozpisem všech laboratorních kroků
 • Uživatelské a administrátorské funkce a moduly (nastavení přístupů k databázím, nastavení tiskáren, práce a role uživatelů
 • Po vložení hlavičky se zobrazí okno pro vkládání informací o vzorcích (orgány)

 

Společné ovládací funkce

Většina systémových obrazovek vychází ze základního návrhu a rozmístění ovládacích a zobrazovacích bloků, přičemž je kladen důraz na jednoduchost a přehlednost. Konkrétní funkce a postupy jsou popsány dále v dokumentu u příslušných modulů. 
Blok určený k identifikaci žádanek, respektive vzorků, která se provádí načtením čárového kódu (případně ručním zadáním) do pole "Načtený kód". Fronta žádanek se zobrazí po kliku na čtečku. Ostatní čísla jsou pouze pro čtení.

 • Tlačítka pro přesun do jiného modulu, resp. na "Úvodní obrazovku"
 • Prostor pro poznámku při zahájení kroku
 • Konkrétní zobrazení žádanek, vzorků, kazet nebo skel. Velikost bloků lze přizpůsobit
 • Blok s tlačítky odlišný dle aktuálního kroku:
 1. +/- (přidání/odebrání kazety nebo skla)
 2. Výběr typu barvení (předdefinovaný seznam), je zde možnost zadání Prokrojit nebo Více řezy
 3. Tisk skla, štítku skla, kazety
 4. Náhled na tisk štítku
 5. Filtr (zobrazení nově zadaných skel nebo i již vytištěných)
 6. Storno vytištěného skla/kazety (s udáním důvodu)
 • Status - zobrazení a případná změna stavu laboratorního kroku. V případě nezdaru pak výběr důvodu
 • Rychlý náhled na vniklé kazety a skla, v jakém kroku se aktuálně nachází

 

Evidence žádanek a vzorků

Modul určený k příjmu nebo vytvoření nové žádanky, resp. primárních vzorků. Všechny typy vzorků i se zadáním počtu orgánů se již evidují v SW Patologie. 
Aktuálně je modul Evidence v sw Perseus využíván pouze u typu vzorku C sklo a G sklo k zadání počtu skel a výběru metody barvení.

 • V případě, kdy je žádanka již v systému (tzn., byla zaslána z nadřízeného LISu), stačí pouze načíst její čárový kód
 • Výběr u každého skla typu barvení (tlačítko "plechovky")
 • Před uložením kroku tisk skla (tlačítko "tiskárna")
 • Pro dokončení kroku - tlačítko "Uložit krok"

 

Centrifugace

Modul určený k evidenci kroku, resp. k zaevidování vzniklých skel.

 • Načtení čárového kódu žádanky (případně ruční zadání do pole "Načtený kód")
 • Zadání počtu skel
 • Ke vzniklým sklům výběr metody barvení z předdefinovaného seznamu
 • Na vzniklá skla lze vytisknout štítky
 • Je zde volitelná možnost zaslání vzorku do Přikrajování
 • Před stiskem "Uložit krok" tlačítka "+/-" umožňují korekci počtu skel, je dostupný dodatečný tisk vybraného štítku skla nebo změna metody barvení

 

Přikrajování

Modul určený k evidenci kroku, resp. k zaevidování vzniklých kazet.

 • Načtení čárového kódu žádanky (případně ruční zadání do pole "Načtený kód")
 • Zobrazí se okno, kde se zadává počet požadovaných kazet
 • Po zadání počtu kazet se vyberou u kazet požadované typy barvení. Výběr barvení se zahájí klikem na kazetu nebo tlačítkem "plechovky". U každé kazety je předdefinováno barvení HE.
 • V případě dodatečného ručního zadání kazet tlačítkem "+" lze postupně vytvořit a zvolit příslušné metody barvení
 • Každá kazeta obsahuje pole "Počet vzorků", "Prokrojit" a "Více řezy". Tyto údaje se zadávají v okně u výběru barvení.
 • Před stiskem "Uložit krok" tlačítka "+/-" umožňují korekci počtu kazet, je dostupný tisk vybrané kazety nebo změna metod barvení
 • Až do kompletní "Expedice" je možné přidávat kazety a stornovat již vytištěné. Do kroku "Zalévání" je možné zaznamenat "Zpracováno vše a makrofoto".

 

Zalévání

Modul určený k evidenci kroku, resp. k zaevidování využitého tkáňového procesoru.

 • Načtení čárového kódu kazety (případně ruční zadání do pole "Načtený kód")
 • Pole s údajem "Počet vzorků" slouží pro optickou kontrolu kazety
 • Pokud je počet vzorků odlišný, provede se opětovné načtení kazety, tímto je zaznamenán odlišný počet vzorků pro další krok
 • V tomto modulu je "Uložení kroku" automatické (závislé na nastavení). Při odlišném počtu vzorků je nutné potvrdit tlačítkem "Uložit změny"

 

Krájení

Modul určený k evidenci kroku, resp. k zaevidování vzniklých skel.

 • Načtení čárového kódu kazety (případně ruční zadání do pole "Načtený kód")
 • Možnost ručního přidání skel tlačítkem "+" lze postupně vytvořit a výběrem zadat příslušné metody barvení
 • Tisk skel
 • Před stiskem "Uložit krok" tlačítka "+/-" umožňují korekci počtu skel, je dostupný dodatečný tisk vybraného skla nebo změna metod barvení
 • Až do kompletní "Expedice" je možné přidávat a stornovat již vytištěná skla

 

Krájení v mrazu

Modul určený k evidenci kroku, resp. k zaevidování vzniklých skel. 
Tento krok je přístupný prouze pro typ vzorku Peroperační biopsie.

 • Načtení čárového kódu kazety (případně ruční zadání do pole "Načtený kód")
 • Je zobrazeno první automaticky vygenerované sklo s metodou barvení HE - peroperační
 • Možnost ručního přidání skel tlačítkem "+" lze postupně vytvořit a výběrem zadat příslušné metody barvení
 • Tisk skel
 • Před stiskem "Uložit krok" tlačítka "+/-" umožňují korekci počtu skel, je dostupný dodatečný tisk vybraného skla nebo změna metod barvení

 

Barvení

Modul určený k evidenci kroku.

 • Ve výchozím stavu jsou načtena všechna skla, která čekají ve frontě barvení
 • Jsou tři základní režimy, jak provést krok barvení:
 1. Podle žádanky: Načíst čárový kód žádanky (případně ručně zadat do pole "Načtený kód"). Zobrazí se všechna skla pro konkrétní žádanku.
 2. Podle metody barvení: Tlačítkem "Pracovní list" vybrat z číselníku metodu barvení. Zobrazí se všechna skla s vybranou metodou.
 3. Vlastní výběr: Ze seznamu skel vybrat ručně libovolná skla
 • Před stiskem "Uložit krok" je možný export dat pro barvící automat

 

Expedice

Modul určený k evidenci kroku, resp. k expedici (kompletní nebo částečné) dat k diagnostice.

 • Načtení čárového kódu skla (případně ruční zadání do pole "Načtený kód")
 • V seznamu skel se objeví všechna skla patřící do stejné žádanky jako sklo načtené, přičemž u načteného skla se změní příznak na "Odbaveno" a přesune se do složky "Odbavená".
 • Pokud dojde k nezdaru u expedice skla, je možné zaznamenat tento nezdar tím, že se sklo ze záložky "Odbavená" opětovně načte, a tím se přesune do záložky "Nezdařená". Toto sklo je po uložení kroku automaticky přeneseno do "Krájení".
 • Expedici lze provést ručně tlačítkem "Expedovat" i expedici pouze částečnou obsahující pouze skla s příznakem "Kompletní".
 • Po expedici je dle nastavení paramatrů programu povinné zahájit diagnostiku.

 

Diagnostika

Modul určený k evidenci kroku, resp. k diagnostice lékařem. 
K zahájení diagnostiky musí být zahájena expedice, tj. provedena expedice prvního skla. Po expedici prvního skla je dle nastavení parametrů programu povinné zahájit diagnostiku.

 • Načtení čárového kódu skla (případně ruční zadání do pole "Načtený kód")
 • V tomto kroku lze zadávat požadavky na "Přikrajování ze vzorku", "Požadavek na krájení", "Požadavek na krájení v mrazu" a "Opakované barvení" - nutno uložit krok
 • Současně je zde nutné u typu vzorku "Peroperační biopsie" zadat, komu byl výsledek ohlášen telefonicky. U tohoto typu vzorku se po uložení kroku nepokračuje psaním zprávy, ale vzorek pokračuje do kroku "Krájení" a pokračuje procesem jako B,N lahvička.
 • U ostatních typů vzorku je současně se zahájením diagnostiky možné začít psát zprávu (Zpráva zůstává v SW Patologie)
 • Lékař diagnostiku ukončí uložením kroku

 

Archivace

Modul určený k evidenci kroku, resp. k archivaci/výdeji vzorků z archivu.

 • Načtení čárového kódu kazety nebo skla (případně ruční zadání do pole "Načtený kód")
 • V seznamu skel se objeví všechny kazety a skla patřící do stejné žádanky jako načtený kód, přičemž se u načtené kazety/skla změní příznak v poli "Archivováno".
 • Opakovaným načtením kódu se naopak příznak v poli "Archivováno" ruší a v systému dojde k výdeji z archivu.
 • Možnost stornování kazety s výběrem důvodu (znehodnocení při manipulaci)
 • U každé kazety/skla lze specifikovat umístění v archivu, resp. důvod, proč došlo k výdeji z archivu
 • Tlačítkem "Uložit krok" provést změny u všech načtených kazet, skel

 

Průvodky

Modul určený k náhledu na průvodky žádanek, které jsou registrovány v systému, s detailním rozpisem všech laboratorních kroků u jednotlivých vzorků/kazet/skel.

 • Datum a čas trvání provedení jednotlivého kroku Od/Do
 • Kdo krok Zahájil/Ukončil
 • Stav kroku Čekající/Provedeno