Navigace


Univerzální Nemocniční Informační Systém

UNIS je komplex programů, které řeší počítačové řízení provozu zdravotnických zařízení. Je vhodný pro nemocniční i ambulantní zdravotnická zařízení. Je navržen pro nepřetržité provozy. Systém je složen ze samostatných modulů, které lze zprovoznit podle potřeb a možností zdravotnického zařízení.

Technologie na straně serveru
Hardware - nabízené služby
Technologie na straně koncových stanic
Reference


Přehled modulů

 • Jádro systému pokrývá registr pacientů, přijímací kancelář nemocnice, včetně výkazů NZIS, pojišťovnu a systém DRG.
 • Chorobopis pacienta pokrývá práci lékaře na ambulantní a lůžkové části nemocnice.
 • Speciální moduly umožňují nad rámec chorobopisu plánování a objednávání pacientů k hospitalizaci, prohlížení výsledků z komplementu, napojení systému na datové rozhraní MZ ČR.
 • Modul operačních sálů umožňuje vedení operační dokumentace a zadávání spotřeby materiálů na jednotlivé operace.
 • Modul účtování cizinců je speciální modul pro účtování cizinců – evidence plateb, napojení na účtovací SW.
 • Radiodiagnostický modul řeší provoz zobrazovacích pracovišť.
 • Systém pro řízení provozu transfuzních oddělení Amadeus je komplexní program pro oddělení TO.
 • Modul skladového hospodaření eviduje uskladnění materiálu na odděleních,
 • Modul pro objednávání služeb a materiálu řeší objednávky těchto komodit na úroveň oddělení a sleduje jejich případnou objednávku mimo ZZ a jejich dodávku objednávajícímu.
 • Modul protetika slouží pro řízení výroby protetických pomůcek.
 • Modul pro objednávání stravy řeší objednávku stravy pacientů.
 • Modul Manager umožňuje ekonomický pohled na provoz ZZ, porovnává příjmy a výdaje.
 • Laboratorní informační systém pokrývá provoz laboratoře.
 • Modul laboratoře mikrobiologie řeší provoz mikrobiologické laboratoře
 • Modul patologie řeší provoz patologie.
 • Modul Oční umožňuje vedení operační dokumentace na Očních klinikách

Jednotlivé moduly lze instalovat dle potřeb odběratele vzhledem k jejich modularitě. Všechny výše popsané moduly jsou vyvíjeny a instalovány výhradně naší firmou.


Komunikace s ostatními systémy

UNIS je koncipován jako otevřený systém, který v případě potřeby lze napojit na další - vnější systémy (např. rozhraním ODBC, ADO). Součástí systému jsou interaktivní grafické nástroje (např. interaktivní SQL, Paradox pro Windows), které umožňují pro koncového laického uživatele - v případě, že k tomu má oprávnění - on-line práci s daty a export dat do *.dbf nebo *.db formátu s možností dalších transformací do XML formátu nebo formátů Microsoft Office.