Nemocniční Informační Systém UNIS

Nemocniční Informační Systém UNIS

UNIS je komplex programů, které řeší počítačové řízení provozu zdravotnických zařízení. Je vhodný pro nemocniční i ambulantní zdravotnická zařízení. Je navržen pro nepřetržité provozy. Systém je složen ze samostatných modulů, které lze zprovoznit podle potřeb a možností zdravotnického zařízení.

Zjistit více

Nemocniční informační systém Chameleon

 

 

Chameleon je vysoce kvalitní řešení elektronické zdravotnické dokumentace (EZD) založené na izraelské technologii a izraelské znalosti zdravotnické péče. Širokému spektru poskytovatelů zdravotnické péče a zdravotnických institucí umožňuje přejít z papírového zdravotnického záznamu na digitální, čímž přináší a poskytuje digitalizovanou horizontální perspektivu na proces hospitalizace. Tento širší pohled umožňuje zlepšení managementu zdrojů, zefektivnění administrativy a zlepšení bezpečnosti pacientů a klinických výsledků. Chameleon je navržen pro každý typ instituce napříč zdravotnictvím, včetně nemocnic s akutní péčí, dětských oddělení, ambulantních klinik a ordinací, rehabilitačních center, geriatrických a psychiatrických lékařských center a porodnictví.

Zjistit více

Laboratorní informační systém

Laboratorní informační systém

Orpheus je moderní laboratorní informační systém, který nabízí komplexní řešení pro laboratoře: biochemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie, RIA laboratoře, sérologie, virologie, cytologie, genetika, alergologie, nukleární medicína, patologie a transfuzní medicína. Je využíván ve velkých laboratořích fakultních nemocnic, ale i v malých soukromých laboratořích.

Zjistit více

Radiologický informační systém

Radius je radiologický informační systém pro komplexní řízení oddělení zobrazovacích metod. Umožňuje pracovat s textovými i obrazovými informacemi.

Zjistit více

Systém pro evidenci a distribuci požadavků

Je určen pro zadávání, distribuci a zpracování logistických požadavků v rámci zdravotnického zařízení. Systém je konfigurovatelný a umožní, např. objednávky materiálu, objednávky služeb, sledování limitů, sledování, schvalování a realizace požadavků, atd. Systém pro objednávání služeb a materiálu řeší objednávky těchto komodit na úroveň oddělení a sleduje jejich případnou objednávku mimo ZZ a jejich dodávku objednávajícímu.

Systém pro řízení provozu transfuzních oddělení

Systém pro řízení provozu transfuzních oddělení

Amadeus je systém pro řízení provozu transfuzního oddělení, řeší: evidenci dárců, jejich odběry, zvaní dárců, laboratoře, výrobu a sklad krve a krevních derivátů, křížení krví, výstup pro ZP, fakturaci. Je sestaven z jednotlivých modulů, proto může být použit od velkých TO přes Odběrová místa až po Krevní banky.

Zjistit více

Registry dárců krvetvorných buněk

Registry dárců krvetvorných buněk

Prometheus je celosvětově užívaný systém pro komplexní správu dat Registrů dárců krvetvorných buněk. Systém eviduje dárce a příjemce a každodenně provádí vyhledávání vhodných dárců pro příjemce. Systém Prometheus umožňuje reportování do WMDA (World Marrow Donor Association) a je také napojen na síť EMDIS (European Marrow Donor Information System), mezinárodní síť dárců kmenových buněk, která nyní pokrývá 90% dárců celosvětově. Systém Prometheus používá 25 národních registrů z celkového počtu 40 registrů, sdružených v této síti.

Zjistit více

Systém pro tkáňové banky

Systém pro tkáňové banky

Cryus je informační systém pro registraci dárců a příjemců krvetvorných buněk a tkání. Systém zaznamenává informace o dárcích, jejich odběrech, zpracování odběrů, výrobě produktů, jejich uskladnění a aplikaci (transplantaci).

Systém eviduje odběry krve, pupečníkové krve, PBSC, DLI nebo tkání. Při zpracování se zaznamenávají všechny použité reagencie a materiály. Lze tak zpětně dohledat, kde byla jaká šarže použita. Systém Cryus splňuje národní i mezinárodní regulační požadavky (SÚKL, FACT, JACKIE, Netcord, ISBT128).

Systém Cryus je určený pro Banky pupečníkové krve, Dárcovská centra, Odběrová centra krvetvorných buněk, Biotechnologické laboratoře, Tkáňové banky, Centra asistované reprodukce a Spermobanky.

Zjistit více

Systém pro HLA laboratoře

Systém pro HLA laboratoře

HLA systém Orpheus je určen pro imunogenetické laboratoře.

  • Pokrývá široké spektrum činností prováděných v těchto laboratořích. Od příjmu vzorku do laboratoře, přes izolaci DNA k typizaci. Umožňuje ukládání z jednotlivých testů při použití různých metod (SSP, SSOP, SBT, NGS, RTPCR)
  • Zajišťuje komunikaci s jinými informačními systémy transplantačních center, jako jsou nemocniční systémy (NIS), laboratorní informační systémy, informační systémy transplantačních center a dalších imunogenetických laboratoří a informační systém TRINIS provozovaný Koordinačním střediskem transplantací.
  • Umožňuje import výsledků z analytických softwarů (SCORE, Fusion, Assign, QuickType,...) a napojení na externí přístroje (BioRobot, AB 3130/3500, Luminex, atd.)
  • Poskytuje softwarovou podporu při vykazování provedených výkonů zdravotním pojišťovnám, zpracovávání statistik a reportů.
Zjistit více

Modul Perseus - Patologie

Modul Perseus pro řízení pracovních procesů je samostatný funkční blok, který na vstupu převezme formalizovanou žádanku z modulu Patologie a na výstupu odevzdá souhrnnou textovou položku obsahující popis procesů, které laboratoř patologie při realizaci žádanky provedla.

Modul Perseus umožňuje jak bezdotykové ovládání programu, tak pomocí dotykové obrazovky, což vede k ulehčení práce v provozu.

Zjistit více

Systém pro podporu rozhodování v transplantační imunologii TRIMMUS

Projekt TRIMMUS (Transplant Immunology Decision Support System) naplňuje cíle programu TAČR KAPPA rozšířením spolupráce mezi českou společností Steiner, s.r.o. a oddělením imunologie Fakultní nemocnice v norském Oslu.

Zjistit více