Trimmus

Projekt TRIMMUS (Transplant Immunology Decision Support System) naplňuje cíle programu TAČR KAPPA rozšířením spolupráce mezi českou společností Steiner, s.r.o. a oddělením imunologie Fakultní nemocnice v norském Oslu.

Cílem projektu je vyvinout softwarové řešení zcela pokrývající pracovní postupy transplantační imunologické laboratoře Fakultní nemocnice v Oslu tak, aby bylo možné opustit papírové způsoby komunikace při rutinních manuálních postupech, byla zvýšena bezpečnost pacientů při současném poskytování nejlepší možná péče, byly splněny požadavky na akreditaci, zlepšen tok informací a zvýšena bezpečnost dat, a v neposlední řadě zrychleny pracovní postupy a zkvalitněno rozhodování.

Pomocný diagram
Projekt s podporou
Iln grand
tačr
Náplň projektu

Transplantační imunologie je lékařská věda zajišťující optimální shodu dárce a příjemce před alogenní transplantací buněk, tkání a pevných orgánů. Alogenní transplantace je komplexní proces zahrnující transplantační imunologii, dostupnost dárce, odpovídající kritéria, koordinaci a specializovaný lékařský personál. Univerzitní nemocnice v Oslu vyžaduje laboratorní informační systém pro transplantační imunologii, integrovaný se systémy podpory rozhodování, mapováním pracovních postupů a potransplantačními kontrolními registry.

Náš tým kombinuje IT dovednosti a HLA zkušenosti pracovníků společnosti Steiner, s.r.o., s laboratorními a klinickými znalostmi zdravotnického personálu Fakultní nemocnice v Oslo. Vzhledem k tomu, že veškerá transplantační imunologie, transplantace orgánů a stanovování shody HLA pro transplantaci kmenových buněk v Norsku probíhá v jednom centru, máme jedinečnou příležitost vyvinout a otestovat přínosy nového systému pro podporu rozhodování v transplantační imunologii (TRIMMUS). Ten zahrnuje všechny kroky od registrace vzorků v laboratoři transplantační imunologie prostřednictvím nástrojů pro podporu rozhodování pro spojení dostupných dárců s příjemci k vyhodnocení dlouhodobých výsledků po alogenní transplantaci. TRIMMUS nahradí ruční přenos dat a sníží tak riziko lidských chyb. TRIMMUS také představí všechna relevantní data a spustí algoritmy pro usnadnění rychlého a vhodného poradenství a rozhodování, čímž poskytne nejlepší možnou péči.

Steiner dodává softwarovou technologii a Univerzitní nemocnice v Oslu poskytuje lékařské odborné znalosti pro vývoj algoritmů a hodnocení výkonu každého algoritmu i celého řešení. Výstupy potransplantačních závěrů budou použity ke zlepšení předtransplantačních vyhledávacích algoritmů.

Poděkování

Systém pro podporu rozhodování v transplantační imunologii (TRIMMUS) získal podporu ve výši 1,2 milionu € z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím fondů EHP a Technologické agentury ČR v rámci programu KAPPA.

Předpokládané dokončení:

3 0 .
4 .
0

Aktuality

22.02.2022

K dnešnímu dni jsme zlepšili podmínky pro testování funkčnosti budoucí aplikace. Na straně společnosti Steiner byl zřízen nový virtuální server s výrazně vyšším výkonem, než měl ten stávající, takže každý den stihneme provést větší počet automatizovaných testů. V Oslo University Hospital byla do vývojového prostředí zkopírována aktuální data z produkčního serveru, a na nich budou funkčnost aplikace a nových algoritmů ověřovat bioinženýři a lékaři zapojení do projektu. Současně při této příležitosti ověříme správnost migrace dat do aktuálního databázového schématu

07.10.2021

Po deseti měsících intenzivní práce od zahájení projektu byla dokončena implementační fáze prvních úkolů nového produktu TRIMMUS (Transplant Immunology Decision Support System). V oblasti bioinformatického výzkumu a vývoje byl dokončen algoritmus pro vyhledávání dárců krevních destiček a algoritmy pro stanovení PRA, CRF and EPF. V oblasti softwarového výzkumu a vývoje bylo provedeno několik stovek změn uživatelského rozhraní, a bylo vytvořeno více než 2000 automatizovaných testů pro strojové ověřování správné funkčnosti celé aplikace.

Přejít nahoru