Amadeus

Informační systém pro řízení provozu transfuzního oddělení

Informační systém, který komplexně pokrývá všechny činnosti transfuzního oddělení.

Výkonný informační systém, který komplexně pokrývá všechny činnosti transfuzního oddělení:

 • evidence dárců
 • evidence jejich odběry
 • zvaní dárců
 • laboratoře
 • výrobu a sklad krve a krevních derivátů
 • křížení krví
 • výstup pro ZP a fakturaci.

Je sestaven z jednotlivých modulů, proto může být použit od velkých TO přes Odběrová místa až po Krevní banky.

Moduly:

 • Dárce krve
 • Modul Výrobna
 • Modul Sklad

 Modul Dárce krve

Tento modul slouží k evidenci dárce, zápis odběru od příchodu dárce na odběrové místo až po laboratorní testy spojené s odběrem.

Příchod dárce - systém nabídne data z evidenční karty nebo založení karty nové. Tisk tzv. průchodky s čárovými kódy (RČ a č. příchodu) a různými doklady, tisk legitimace dárce, karty dárce, nebo přehledu o odběrech. Také je možné uložit do evidence fotografii dárce.

Laboratoř hematologie – výsledky KO + DIFF, načítání automaticky z analyzátoru, případně se doplní pouze vyšetření moči a orientační KS. Výsledky jsou vyhodnocovány okamžitě. Tisk laboratorní knihy.

Vyšetřovna lékaře - přehled všech minulých odběrů, indikace patologických hodnot laboratorních výsledků všech odběrů, anamnéza, možnost vyřazení dárce, změny bloků, kontrolní vyšetření.  Upozornění na blok dárce, nebo vyřazení na TO i z Národního registru.

Zápis – toto pracoviště není povinné -  využije se v případě, že jsou čísla odběru přidělována již před odběrem a ne přímo na odběrovém sále.

Odběr – zadávaní odběru (odb. váha – lze přenášet automaticky, odebrané množství, čas, kdo odebral, číslo odběru, šarže se načítají automaticky z tabulky šarží s možností změny).

Pokladna – není povinná, lze vyplnit pouze v případě, že je dokončen odběr. Tisk – denní výpis a souhrnné přehledy.

Laboratoř krevních skupin – výsledky lze načíst z analyzátoru automatický, systém kontroluje, zda je v tabulce odběru a v evidenční kartě dárce stejná KS a zda se opakovaný Kell a genotyp neliší od původního. Tisk laboratorní knihy.

Laboratoř biochemie a sérologie – výsledky lze načíst z analyzátoru automaticky. Tisk laboratorní knihy, výpis patologických výsledků.

Imunohematologická laboratoř – typování dárců.

Zvaní dárců a tisk pozvánek – zvaní podle různých kritérií, nejčastěji podle KS, Kellu, fenotypu.

Dárce si může sám zvolit způsob, jakým chce být zván (email, sms, telefon).

Sestavy a statistiky, konfigurace – formuláře a tiskové sestavy v systému Amadeus je možné konfigurovat a přizpůsobovat je potřebám TO.

Modul Výrobna

Tento modul slouží ke zpracovaní odběrů.

Zápis fyzicky vyrobených výrobku do Výrobníku. Výrobky nejsou uvolněny pro expedici, nemají finální štítek.

Funkce:

 • Zápis výrobku
 • Oprava dat výrobku
 • Výmaz chybně zadaných výrobků
 • Likvidace s tiskem likvidačních protokolů.

 

Modul Sklad

Modul skladu slouží k práci s finálními výrobky. Součástí modulu je laboratoř testů kompatibility.

Nákup a prodej výrobku.

Speciální prodej výrobku pro další zpracování – fa Baxter, fa Grifols, fa SevaPharma atd.

Práce s dodacími listy.

Vratky výrobků – tvorba a dodatečné úpravy

Laboratoř testů kompatibility

Sestavy – jsou vytvořeny pro každý oddíl skladu. Obsahují data potřebná pro chod oddělení.

Amadeus je sestaven z jednotlivých modulů, proto může být použit od velkých transfuzních oddělení přes odběrová místa až po krevní banky.

 • Program byl vyvíjen od roku 1994 ve spolupráci s transfuzním oddělením Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.
 • Ostrý provoz nastal v lednu 1996
 • Všechny části systému Amadeus komunikují v českém jazyce/angličtině včetně funkcí vyhrazených administrátorům a správcům systému. Máme mezinárodní partnery v Rakousku, v Maďarsku a v USA.
 • IS Amadeus nejlepší řešení pro plasmaferetická centra. Naším partnerem je Sanaplasma, Amber Plasma, MAPO Plasma.
 • Systém Amadeus může běžet na OS MS Windows Server, nebo na OS Linux
  Systém Amadeus poskytuje jednotné SW prostředí pro všechna uživatelská pracoviště transfuzního oddělení. Například (FN Motol, FN KV, FN HK).

Ovládání uživatelských aplikací je jednotné z hlediska grafického uživatelského rozhraní.
Funkcionalita a ovládání všech částí systému Amadeus je dokumentována formou uživatelské příručky.
V systému Amadeus jsou uživatelům přiřazovány role podle oblastí jejich působnosti.
Lze předdefinovat šablony často používaných textů.
Lze připojit tiskárny čárových kódů Zebra.
V systému je možno tvořit statistiky dle zvolených zadaných kritérií (např. expedice, přehled skladu dle antigenů, reakce dárců na odběr atd.).

 • Servisní podpora 24/7
 • Dlouhodobá historie a zkušenosti na trhu
 • Systémy fungují jak na databázích MSSQL tak Firebird
 • Možnost komunikace s NIS/KIS většiny dodavatelů na trhu
 • Plně modulovatelný systém
 • Systém pracuje s čárovými kódy
 • U všech vstupních údajů, kde je to z logiky věci možné, systém Amadeus provádí kontrolu správnosti jejich zápisu
 • V systému Amadeus je možné vidět veškeré údaje dárců, včetně údajů ze všech minulých návštěv
 • Lze připojit veškeré analyzátory a přístroje, které jsou na transfuzních odděleních nemocnic používány
 • Systém Amadeus provádí úkony údržby (archivace dat, správa číselníků apod.) za nepřetržitého provozu a v denním čase voleném zadavatelem
 • Systém umožňuje přístup ke všem datům po celou dobu provozu systému
 • Příznivá cena
 • Uživatelsky přívětivé prostředí
 • Všechna data v jednom systému, zálohy databáze
 • Validace ke každé vydané verzi
 • Certifikace společnosti ISO 9001:2015
 • Certifikace společnosti ISO 27001:2013
 • Certifikace ISBT 128
 • Profesionální uživatelská podpora
 • Otevřené možnosti v přizpůsobení programu uživateli
 • 30 let zkušeností s vývojem zdravotnického software
Přejít nahoru